نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

9th National Iranian Chemical Engineering Congress

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۳ تا ۲ آبان ۱۳۸۳ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران