هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

8th National Iranian Chemical Engineering Congress

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۲ تا ۴ مهر ۱۳۸۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران