همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

National forest management and sustainable development in North

همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ تا ۱۷ شهریور ۱۳۷۹ توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در شهر رامسر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار