همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

The International Conference on the Role of Nuclear Fuel Cycle in the Development of Research and Technology

همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۵ تا ۶ آذر ۱۳۸۵ توسط شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات