همایش ملی مواد نو

همایش ملی مواد نو

New Materials National Congress

همایش ملی مواد نو در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مواد نو