اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی

اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی

1th National Conference on the Management of Education & Scienctific Advancement

پوستر اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی

اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده دمش سپاهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های همایش:
مهندسی‌ فرهنگی‌، سیاست گذاری و تدوین چشم انداز در حوزه آموزش ارزیابی سیستم آموزشی کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین نظام روش‌ها و نظام‌های برتر آموزشی در دنیا مدیریت، رهبری و انگیزش درحوزه آموزش تحقیق و توسعه در آموزش با تأکید بر توسعه پایدار انواع سرمایه‌های نظام آموزشی (روان شناختی‌، فرهنگی، اجتماعی،...)
چالش‌های پلکان عبور از مرحلۀ دانش آموزی به دانشجویی توسعه منابع انسانی‌ و چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلم و استاد
اهمیت چشم انداز فردی و هدف یابی‌ صحیح تحصیلی‌ رویکردهای نوین آموزش با تأکید بر آموزش‌ها و علوم بین رشته‌ای
فرآیند و مؤلفه‌های تولید علم اثر بخش
پداگوژی و تعلیم و تربیت کودکان هیوتاگوژی، آندراگوژی و ارتقاء سطح آگاهی‌ و دانش عمومی‌ جامعه سینرگوژی، همیاری و آموزش‌های تیمی آموزش و پرورش، تفکر انتقادی و خلاق مدرسه آرمانی لذت یادگیری 
برنامه درسی‌ پنهان و پوچ 
تدریس اثر بخش و نقش کتاب‌ها و ابزار کمک آموزشی مدرسه‌های هوشمند، آموزش‌های مجازی و الکترونیکی انواع هوش‌ و یادگیری (هوش معنوی، هوش فرهنگی‌، هوش هیجانی،...) شناخت و فرا شناخت در حوزه آموزش نقش متقابل خانواده، اجتماع و مدرسه در پیشرفت درسی‌
مدل‌های بهبود محیط‌ها و فضاهای آموزشی
رویکردهای نوین در نظام ارزشیابی دانش آموزان و دانشجویان رویکردهای نوین در نظام ارزشیابی برنامه درسی
کارآیی درونی و بیرونی در نظام آموزشی هویت‌های چندگانه، تکثرفرهنگی‌، آموزش‌و برنامه ریزی آمایش سرزمین جهانی‌ شدن و توسعه روابط علمی فرامیهنی  تربیت بین نسلی و شکاف نسل‌ها در حوزه یاددهی ـ یادگیری 
اخلاق و فرا اخلاق در حوزه آموزش  جرم انگاری در حوزه تخلفات آموزشی آسیب‌شناسی تربیت معنوی و دینی نقش رسانه‌‌های عمومی‌ در آموزش نقش فرهنگ وقف در نظام آموزشی