کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

First National Exploration and Production Congress

پوستر کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ تا ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ توسط پژوهشکده آریا پژوهش آلفا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای بخش کاوش نفت و گاز:

روش های نوین اکتشاف مخازن هیدروکربنی
استفاده از روش های لرزه نگاری در صنعت نفت
روش ها و کاربردهای سنجش از دور و GIS
استفاده از زمین شناسی نفت و زمین شناسی ساختمانی در مخازن جهت مدلسازی مخزن و ارائه روشهای تحلیل ساختاری و تشخیص شکستگی ها در مخازن هیدروکربنی
استفاده از دانش چینه و فسیل شناسی در انطباق سنی و محلی زون های نفتی
میکروفاسیس، تفسیر محیط های رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی در میادین هیدروکربنی
ژئوشیمی مخازن (مدلسازی حرارتی سیستم های نفتی و بررسی تخریب زیستی ترکیبات هیدروکربنی در مخزن)
بررسی هیدرو دینامیک، ترمودینامیک و هیدروشیمی مخازن
بررسی ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی به لحاظ تاثیر مکانیک سنگ مخزن در میزان اشباع شدگی
روشهای نوین تحلیل و شناسایی در مطالعات زمین شناسی سرچاهی، حین عملیات حفاری
تاثیر مکانیک سنگ مخزن در میزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی
  
محورهای فنی بخش تولید صیانتی:

بررسی عدم قطعیت در محاسبات میزان ذخیره نفت و گاز درجا در مخازن
روشهای ازدیاد برداشت و تولید صیانتی
روشهای نوین احیا و فرازآوری در میادین نفتی
ارائه روشها و فن آوری های جدید در اسیدکاری مخازن
شبیه سازی مخازن و طرح توسعه آنها
بررسی مشکلات آسفالتین و تولید ماسه در مخازن نفتی
بررسی علت آلودگی مخازن به H2S
روش های نوین چاه آزمایی
تعیین مشخصات مخازن شامل Rock type، PVT  و ...
استفاده از ابزارهای نمودارگیری و تفسیر داده های پتروفیزیکی در تعیین پارامترهای مخازن و فواصل تولیدی
   
محورهای مدیریتی- اقتصادی بخش تولید صیانتی:

مدیریت تولید در زمان واقعی
دلایل پایین بودن ضریب بازیافت نفت از مخازن نفت و گاز ایران در مقایسه با دیگر نقاط جهان
مدیریت تجهیزات و تاسیسات نفت و گاز
مناسب ترین فرآیند بازیافت نفت از مخازن شکافدار با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی
کمینه سازی تاثیر نوسان قیمت نفت خام بر اقتصاد ملی
مقایسه تزریق گاز با صادرات آن- چالش ها و راهکارها
آثار تقویت بورس ملی نفت بر اقتصاد ملی و بین المللی
مدیریت مخازن نفت و گاز و نقش آن در تولید صیانتی
تولید صیانتی و امنیت اقتصادی
تولید صیانتی از منظر شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی چندملیتی
نقش مدیریت دانش در شرکت های نفتی و تاثیر آن در بهبود عملکرد مدیریت مخازن نفت و گازمقالات پذیرش شده در کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی