اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

The First National Cnonference of Water Use Optimization

پوستر اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی
- نقش روش های آبیاری در ارتقای مصرف بهینه آب
- ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
- مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه های آبیاری و زهکشی
- مدیریت بهینه آب در دوره های خشکسالی
- کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
- روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
- بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار