هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند

The 7th National & 2nd International Conference on Solid Waste Management

پوستر هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

این همایش با تاکید بر مدیریت پسماندهای عادی و با هدف دانش افزایی و ارتقاء آگاهی های جوامع علمی و اجرایی حوزه های مدیریت پسماند کشور در محور های ذیل طراحی و برنامه ریزی شده است.

مدیریت جامع پسماند
- روشها و ابزارهای نوین برنامه ریزی
- نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
- مدیریت اطلاعات
- آسیب شناسی و ارائه راهکار ها
- ارزیابی ، نظارت و پایش
- زیرساختها

مهندسی پسماند
- مکانیابی ، طراحی ، ساماندهی و راهبری سیستم های مدیریت پسماند
- بازیابی مواد و انرژی
- فن آوریهای نوین و روشهای بومی سازی آن
- ظرفیت سازی

اقتصاد پسماند
- اقتصاد و ارزش گذاری زیست محیطی
- برون سپاری و خصوصی سازی
- اقتصاد مهندسی
- تامین منابع مالی پایدار

فرهنگ و آموزش
- مشارکتهای مردمی ، جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد ( NGO
- روشهای نوین آموزش و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی ( با تأکید بر کودکان و نوجوانان )
- نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در اشاعه فرهنگ زیست محیطی
- تفکیک در مبداء

قوانین ، مقررات و استانداردها
- چالشها و راهکارها در کشور
- بررسی تطبیقی و ارائه تجارب جهانی

دبیر همایش:
هوشنگ خندان دل ( رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
دبیر علمی همایش: دکتر یوسف حجت
دبیر اجرایی همایش: دکتر حسن کریمیان