پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

5th National Congress on Waste Management

پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در شهر مشهد برگزار گردید.


معرفی همایش

همایش ملی مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین گردهمایی های علمی و اجرایی کشور در عرصه مدیریت بهینه پسماند کشور با هدف گسترش پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای، پیشبرد مرزهای دانش و روزآمد سازی آگاهی جامعه علمی و اجرایی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوع مدیریت مواد زائد جامد، به صورت دوسالانه برگزار می گردد. پس از چهار دوره برگزاری موفق این همایش، اینک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد افتخار میزبانی پنجمین دوره این همایش را در تاریخ دوم و سوم اردیبهشت ماه 1389 در شهر مقدس مشهد بر عهده دارد. بر این اساس، از تمامی پژوهشگران، متخصصان، صاحبنظران و اندیشمندان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دعوت می شود با شرکت در این همایش  , زمینه دستیابی به اهداف یاد شده را فراهم سازند.

محورهای تخصصی همایش
مدیریت جامع پسماندهای شهری و روستایی
تفکیک از مبداء پسماندهای شهری و روستایی
مدیریت جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری و روستایی
فناوریهای نوین در فرآیند مدیریت پسماند
اقتصاد و مدیریت پسماندها
پردازش مکانیکی و بیولوژیکی پسماندهای عادی روستایی و شهری
بازیافت و نقش آن در مدیریت پسماندها
قوانین و مقررات مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
کاهش تولید پسماند ونقش آن در بهبود مدیریت پسماندهای شهری و روستایی
مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
تولید مواد و انرژی از پسماند (کمپوست، زباله سوز و ...)
مکانیابی ، ساماندهی، طراحی و راهبری مکانهای دفنمقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند