چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

4th National Congress on Waste Management

چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند