سومین همایش ملی مدیریت پسماند

سومین همایش ملی مدیریت پسماند

3rd National Congress on Waste Management

سومین همایش ملی مدیریت پسماند در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت پسماند