دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

02nd National Conference on Venture Capital

دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ تا ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر