اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

01st National Conference on Venture Capital

اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۳ تا ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ توسط جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر