ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

6th National Cultural and Tourinsm Conference of Persian Gulf

ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس