دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

2nd National Conference on Space Structures

دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۶ تا ۲ خرداد ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران و دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار