سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

3rd National Conference on Safety in Ports

سومین همایش ملی ایمنی در بنادر در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ توسط سازمان بنادر و کشتیرانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی ایمنی در بنادر