اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

1st National Conference on Safety in Ports

اولین همایش ملی ایمنی در بنادر در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۳ تا ۲ بهمن ۱۳۸۳ توسط سازمان بنادر و کشتیرانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایمنی در بنادر