ششمین همایش سراسری علوم پایه

ششمین همایش سراسری علوم پایه

6th National Conference on Science

ششمین همایش سراسری علوم پایه در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۶ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در شهر رى برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری علوم پایه