اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

محورهای علمی همایش:
1- استفاده مجدد از پسماند در کشاورزی
2- استفاده مجدد از پساب در کشاورزی
3- توجه به مزارع و استفاده از زباله های آلی در حیوانات و تغذیه طیور
4- بازیافت و استفاده از پسماندهای کشاورزی و سایر پسماندهای آلی
5- روش های بهبود کیفیت و بهینه سازی تولید شیرابه کمپوست و تصفیه خانه فاضلاب
6- افزایش اطلاعات عمومی جامعه در مورد بازیافت و کاهش زباله های خانگی و ارگانیک
7- استفاده از ضایعات صنایع غذایی در کشاورزی

Topics
1.Waste reuse in Agriculture
2.Waste Water reuse in Agriculture
3.Consideration of farms and organic waste utilization in animals and poultry nutrition
4.Recycling and usage of agricultural waste and other organic waste
5.Methods of quality improvement and optimization of compost production process and leachate and wastewater treatment
6.Increasing the general information of society about recycling reuse and reduction of domestic and organic waste
7.Food industry waste utilization in agricultureمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی