اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده

اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده

پوستر اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده

اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
1. چالش های ایمنی، سلامت و کیفیت آب های بسته بندی ایران و راه های مدیریت آنها
2. نقش استاندارد سازی و کنترل کیفی، اصالت سنجی و استقرار سامانه های مدیریت کیفیت در ارتقا کیفیت آب های بسته بندی و فرایندهای تولید
3. ویژگی ها و چالش های بهداشتی و زیست محیطی در تولید، بهره برداری، نگهداری، حمل و نقل و بازیافت در صنعت آب های بسته بندی و روش های مدیریت و مقابله با آن
4.  آمایش سرزمین و پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه صنعت آب های بسته بندی 
5. ویژگی ها و جنبه های بهداشتی و درمانی آب های بسته بندی و اثرات آن بر تولید و صادرات و بازاریابی
6. راهکارهای دستیابی صنعت آب های بسته بندی به توسعه پایدار و صنعت سبز با تاکید بر ارتقا آموزش و فرهنگ سازی در تولید و مصرف
7. ارزیابی جایگاه ملی و جهانی صنعت آب های بسته بندی با تاکید بر الزامات و نیازهای اقتصادی در چرخه صنعت
8. روش های نوین، دوستدار محیط زیست و روزآمد در فرایند تولید آب های بسته بندی با تاکید بر شناخت و مقابله با آلاینده های نوپدید 
9. راهبردهای توسعه صنعت آبهای بسته بندی با نگاه ویژه به جنبه های مدیریت و بحران منابع آب 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده