دومین همایش کشوری ایمنی بیمار

دومین همایش کشوری ایمنی بیمار

2nd National Congress on Patient Safety

دومین همایش کشوری ایمنی بیمار در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۱ تا ۵ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.


بسمعه تعالی

خدمات غیر ایمن در حیطه سلامت یک معضل مهم با گستره جهانی است که کلیه کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. نتایج حاصل از پژوهش های انجام یافته در کشورهای گوناگون نشان می دهد که تقریباً 10% از بیماران بستری ، درجاتی از آسیب را متحمل می شوند و این در حالی است که طبق برآوردهای بعمل آمده تا 75% از این آسیب ها قابل اجتناب هستند مراقبت و خدمات غیر ایمن علاوه بر تحمیل درد ، ناتوانی و مرگ ، هزینه های سنگین اقتصادی را نیز به منابع محدود نظام سلامت کشورها تحمیل می کنند و تخمین زده میشود که حدود 10 % از هزینه های مربوط به سلامت ناشی از خدمات بالینی غیر ایمن باشد . با در نظر گرفتن این حقایق اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم که ایمنی بیمار روح کیفیت در کالبد نظام  ارائه خدمات سلامتی است .

نظر به اهمیت موضوع ایمنی در ارائه خدمات سلامتی ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برآن شد که دومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار را از 3 لغایت 5 آبان ماه 1391 برگزار نماید . امید است برگزاری این همایش زمینه لازم برای تبادل تجربیات و یافته های پژوهشی اندیشمندان حوزه سلامت را فراهم نماید.


محورهای دومین همایش ایمنی بیمار

*مدیریت و فرهنگ ایمنی بیمار

Management and Patient Safety Culture

*عفونت های ناشی از مراقبت و درمان

Healthcare Associated Infections

*خطاهای دارویی

Medication Errors

*ترانسفوزیون ایمن خون و فرآورده های آن

Safe Blood and BloodProductsTransfusion

*بیهوشی و جراحی ایمن

Safe Anesthesia and Surgery

*نقش عوامل انسانی در ایمنی بیمار

The Role of Human Factors in Patient Safety

*مشارکت بیمار و خانواده در ایمنی بیمار

Patient and Family Involvement in Patient Safety

*استاندارد سازی و ایمنی بیمار

Standardization and Patient Safety

*فنآوری  و ایمنی بیمار

Technology and Patient Safety

دبیر علمی همایش:

دکتر فیضی