دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

2nd National Conference on Performance Management

دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد