نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

1st National Conference of Persian literature and interdisciplinary research

نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای