دومین کنگره ملی آموزش بیمار

دومین کنگره ملی آموزش بیمار

2nd National Congress on Patient Education

پوستر دومین کنگره ملی آموزش بیمار

دومین کنگره ملی آموزش بیمار در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۲ تا ۲۰ دی ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- جایگاه آموزش بیمار در نظام سلامت
- استانداردها ،مدل ها و روش های آموزش بیمار
- فناوری آموزش اطلاعات و آموزش بیمار
- نقش انجمن ها و NGO ها در آموزش بیمار
- آموزش بیمار و اقتصاد سلامت
- سهم مهارتهای ارتباطی درآموزش بیمار

 

 

رئیس کنگره: دکتر عبدالرحمان رستمیان
دبیر علمی : دکتر فاطمه رخشانی
دبیر اجرایی: سیما گرشاسبی