همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران در تاریخ ۲۳ اردبهشت ۱۳۸۳ تا ۲۴ اردبهشت ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران