نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

The 1st National Conference on Optic and Laser Engineering

نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در تاریخ ۳۰ اردبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شهر اصفهان برگزار گردید.