اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

1st National Conference on offshore industries

اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۴ تا ۱۲ مهر ۱۳۷۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف و مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی