هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

7th Congress of Occupational Health and Safety

هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در شهر قزوین برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای