اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

1st national confrence on housing & rural development

اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۸ تا ۹ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


درباره کنفرانس:
علیرغم پیشرفتهای وسیع علمی در زمینه مسکن، وجود بسترهای مناسب تحقیقاتی و مقررات ملی ساختمان به نظر می رسد تاکنون مسائل مرتبط با مسکن روستاها آنطور که شایسته است مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته و عملا دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارتباط لازم را با دست اندرکاران و مجریان برقرار ننموده اند.

باتوجه به خسارات و صدمات ناشی از حوادث طبیعی در سالهای اخیر در مناطق روستایی که عمدتا نیز بدلیل استفاده از مصالح نامرغوب، ضعف اجرا و بنیه ضعیف اقتصادی روستائیان می باشد، دولت برنامه وسیعی را جهت ساخت مسکن و بازسازی روستاها آغاز نموده است.

در این کنفرانس ضمن ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی محققین و دست اندر کاران، سعی شده است ضمن بررسی سیاستها، راهبردها و برنامه های مسکن و توسعه کالبدی روستاها، چالشهایی پیش روی مسکن روستایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و ضمن بررسی عوامل اثرگذار در بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، الگوهای مدیریت بهینه ساخت و ساز و استفاده از مصالح نوین و تولید انبوه مسکن از طریق صنعتی سازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اهداف کنفرانس:
1. بررسی و ارزیابی راهبردها ، سیاستها و طرح ها در زمینه مسکن و توسعه کالبدی روستا ها
2. فراهم ساختن فرصتی مناسب جهت ارائه آخرین تلاشها و اقدامات علمی و پژوهشی در این حوزه
3. تلاش در جهت بستر سازی و هم اندیشی موثر در بدست آوردن راهکارها و الگوهای جدید مسکن روستایی و توسعه کالبدی مطلوب
4. تعیین فرصتها ، تهدیدها ، نقاط قوت و ضعف پیش روی مسکن و توسعه کالبدی روستاها

محورها کنفرانس:
لف) توسعه کالبدی
- دیدگاههای نظری و الگوهای عملی توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی کشور
- جایگاه توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی در برنلمه های کلان کشور
- ارزیابی اثرات اجرایی اقدامات کالبدی در سکونتگاههای روستایی کشور
- طرحهای هادی روستایی و نقش مشارکتهای مردمی
- مدیریت مسکن روستایی

ب) مسکن روستایی
- الگوههای مسکن روستایی با تاکید بر معماری بومی و اسلامی
- بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی
- مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
- مقررات ملی و نقش آن در مقاوم سازی مسکن

ج) حوادث و سوانح طبیعی
- تجربیات بازسازی مسکن روستایی در حوادث غیرمترقبه
- نقش برنامه ریزی توسعه کالبدی در بازسازی مسکن روستایی
- مدیریت بحران و بازسازی

د) زیرساختهای روستایی
- جایگاه زیرساختها در توسعه روستاها
- نقش زیرساختها در مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی
- احداث، بازسازی و بهسازی زیرساختهای روستاییمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا