اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

پوستر اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک