همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

National Canference on Occupation of Agriculture Graduate Community

همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ تا ۳ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی