همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

National Conference on New Technologies in Mechanical Engineering

همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک