دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

The 2nd National Congress on Nuclear Technology Application in Agricultural and Natural Resource Sciences

دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ توسط سازمان ترویج - آموزش و تحقیقات کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در شهر کرج برگزار گردید.


محور های همایش:

کاربرد فناوری هسته ای در:
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دامی و آبزیان
منابع طبیعی
مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاه
دامپزشکی
گیاه پزشکی
صنایع غذایی
محیط زیست
بررسی ایمنی فناوری هسته ای در محصولات کشاورزیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی