همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی

همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی

1st National Conference on New Researches in Persian Language

همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در شهر ورامین برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی