اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

01st National Conference on Mitigation of Water Crises

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ توسط دانشگاه زابل در شهر زابل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب