همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

1st National Conference of Marine Technology and Industry

همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۶ تا ۲۱ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور