سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

National Conference on Methods and Policies of Land Optimum Usage

سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۲ توسط وزارت جهاد سازندگی - معاونت آبخیزداری در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی