کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

مدل­سازی، بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی در بخش های صنعت و خدمات
طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی 
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی
انبارداری، برنامه ریزی تولید و توالی عملیات 
قیمت گذاری و مدیریت درآمد
الگوریتم های فراابتکاری
مدیریت پروژه و قرارداد 
مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی 
نگهداری و تعمیرات و پایایی 
مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی
مهندسی ساخت و تولید 
اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی
اقتصاد مقاومتی 
کاربرد فناوری اطلاعات در مهندسی صنایع 
و تمام موضوعات مرتبط با مهندسی صنایع