اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

First National Confernece on Management and Development of Sustainable Agriculture of Iran

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۷ توسط موسسه عالی علمی وپژوهشی سیمای دانش در شهر شوشتر برگزار گردید.


اهداف اصلی همایش:
1) اطلاع‎رسانی پیرامون اثرات مخرب دخالت بشر در چرخه‎های طبیعی محیط زیست در بخش کشاورزی
2) بررسی مسائل و مشکلات موجود و فراروی بخش کشاورزی در اثر استفاده از نهاده‎های بیرونی
3) آشنایی با دست‎آوردهای پژوهشی در زمینه کشاورزی پایدار
4) ارائه راهکارهای علمی به برنامه‎ریزان، سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی در راستای اصول پایدار کشاورزی
5) ارائه راهکارهای علمی پیرامون مدیریت پایدار منابع و نهاده‎های تولیدی
6) تبادل اطلاعات علمی بین اساتید، محققین و مجریان بخش کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی
7) تحلیل موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی با توجه به مطالعات منطقه‎ای
8) شناسایی و اشاعه دانش بومی در زمینه کشاورزی پایدار
 

محورهای اصلی همایش:
مدیریت پایدار کشاورزی 
مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی
مدیریت پایدار آفات و علفهای هرز در کشاورزی
مدیریت پایدار مواد مغذی و حاصلخیزی خاک
مدیریت پایدار خاکورزی
مدیریت تلفیقی در کشاورزی
توسعه کشاورزی پایدار
راهبردهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار
نقش فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه کشاورزی پایدار
الگوهای مناسب پذیرش کشاورزی پایدار
فنّاوری‌های نوین برای توسعه کشاورزی پایدار
فنّاوری‌های حفاظتی در کشاورزی
روش های بیولوژیکی در کشاورزی
بیوتکنولوژی در کشاورزیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران