اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

1st National Conference on Management and Entrepreneurship

اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۷ اردبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار در شهر خوانسار برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی