هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات خرداد 92

هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

Eighth National Maintenance Conference

پوستر هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی کنفرانس:
- دستاورد های جدید متد های مهندسی نت
Innovations in Maintenance Engineering

- دستاورد های جدید متدهای مدیریتی نت
Innovations in Maintenance Management

- جایگاه نت در توسعه اقتصادی
Role of Maintenance in Economic Development

- نت و هزینه تمام شده
Maintenance & Net Production Cost

- نت و بهره وری
Maintenance & Productivity

- نت و زنجیره تامین
Maintenance & Supply Chain

- تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات(نت)
Maintenance Success Stories

- چالشهای توسعه نت در ایران
Maintenance development Challenges in Iran

- شاخص ارزیابی و عملکرد نت در صنایع (نفت، نیرو، معدن، حمل و نقل و ...)
Evaluation criteria & Maintenance Performance index, in Major Industries (petroleum, mining, transportation, etc.)

- توسعه منابع انسانی در نت
Human Resource Development in Maintenance

- نت در حوزه تجهیزات حساس (کمپرسورها، توربینها و سایر ماشین آلات دوار)
Maintenance of Critical Equipment (Compressors, Turbines, etc.)

- ریشه یابی عیوب در ادوات و ماشین آلات
Root Cause Analysis of Machinery and Equipments

- مدیریت تغییر در نت
Management of Change in Maintence Initiatives

- ذخیره سازی بلند مدت تجهیزات(Preservation)
Long Term Preservation ofEquipments & Machinery

- توزیع وظایف نت در سطوح مختلف سازمان نت
Maintenance Duty/Responsibilities Distribution in Different Organizational Levels

- روش های ارزیابی آمادگی تجهیزات و واکنش سریع
Readiness Evaluation Methods of Equipments &Rapid Deployment

- مقایسه مدل های قابلیت اطمینان در سیستم های مکانیکی و برق(الکترونیکی)
Comparison of Reliability Models in Mechanical & Electrical Systems

دیدگاه ها و فنون نوین نت:
- مدیریت دارایی های فیزیکی
- سیستم های نت مجازی
- سیستم های بی نیاز از تعمیر
- نت ناب
- فنون پیش بینانه و پیش اقدام
- هزینه چرخه عمر
- نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
- سیستم های هوشمند در نت
- نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
- فرهنگ بکارگیری و اعمال نت نوین