هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات خرداد 90

هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

7th National Conference on Maintenance

هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ توسط انجمن نگهداری و تعمیرات در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس هفتم · معرفی مباحث و روش‌های نوین و نگرش‌های جدید در زمینه نگهداری و تعمیرات · فراهم آوردن زمینه‌ای برای تبادل بهترین تجارب و یافته‌ها پیرامون دستاوردهای نگهداری و تعمیرات · فراهم آوردن زمینه‌ای برای ارتقای سطح علمی مدیران ، کارشناسان و محققان در زمینه نگهداری و تعمیرات · فراهم آوردن زمینه‌ای برای ارایه چالش‌ها و مشکلات و توسعه و به کارگیری ساز و کارهای نوین نگهداری و تعمیرات محورهای کنفرانس تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات ( Effective Practices in Maintenance ) چالش‌های نت ( Maintenance Challeneg ) مدیریت راهبردی و اجرایی ( Strategic Management and Implementation ) راهبرد نت مبتنی بر ریشه یابی عیوب ( Root Cause Maintenance strategy ) راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت ( Economical Condition Monitoring Strategy ) تشخیص و پیش بینی عیوب ماشین‌آلات ( Machinery Diagnosis and Prognosis ) شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نت ( Key Performance Indicators and Measurements ) نت مبتنی بر قابلیت اطمینان ( Reliability Centered Maintenance :RCM ) مدیریت زنجیره تامین و نت ( Supply Chain Management and Maintenance) توسعه منابع انسانی در نت ( Human Resource Development (HRD) in Maintenance ) سیستم‌های هوشمند در نت ( Intelligent Systems Application in Maintenance ) نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ( Total Productive Maintenance ) تأسیسات آبی (سدها، سازه­های هیدرولیکی، خطوط آبرسانی، ایستگاه­های پمپاژ و ...) ( (Water Facilities (Dams, Hydraulic Stractures, Pipe Pump Stations, lines) دیدگاه‌ها و فنون نوین در نت: ( New Approaches and Techniques in Maintenance) مدیریت دارایی­های فیزیکی ( Physical Asset Management :AM ) سیستم‌های نت مجازی ( Virtual Maintenance Systems :VMS) سیستم‌های بی نیاز از تعمیر ( Maintenance free ) نت ناب ( Lean Maintenance ) فنون پیش‌بینانه و پیش اقدام ( Predictive & Proactive Tech) هزینه چرخه عمر ( Life Cycle Cost :LCC)