ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات خرداد 89

ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

6th National Conference on Maintenance

ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ توسط انجمن نگهداری و تعمیرات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی کنفرانس

تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات (نت) (Effective Practices in Maintenance)
چالش‌های نت (Maintenance Challenges)
مدیریت راهبردی و اجرایی (Strategic Management and Implementation)
راهبرد نت مبتنی بر ریشه‌‌یابی عیوب (Root Cause Analyses Maintenance Strategy)
راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت (Economical Condition Monitoring Strategy)
تشخیص و پیش بینی عیوب ماشین‌آلات (Machinery Diagnosis and Prognosis)
شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نت (Key Performance Indicators and Measurements)
نت مبتنی بر قابلیت اطمینان ((Reliability Centered Maintenance(RCM)
مدیریت زنجیره‌ تامین و نت (Supply Chain Management and Maintenance)
توسعه منابع انسانی در نت (Human Resource Development(HRD) in Maintenance)
سیستم‌های هوشمند در نت (Intelligent Systems Application in Maintenance)
نگهداری و تعمیرات بهره‌ر فراگیر ((Total Productive Maintenance(TPM)
مدیریت دارایی‌های فیزیکی (Phisical Asset Management)
دیدگاه‌ها و فنون نوین در نت (New Approaches and Techniques in Maintenance)
   سیستم‌های نت مجازی (Virtual Maintenance Systems)
   سیستم‌های بی نیاز از تعمیر (Maintenance Free)
   نت ناب (Lean Maintenance)
   فنون پیش‌بینانه و پیش‌اقدام (Predictive & Proactive Tech)
   هزینه چرخه عمر (Life Cycle Cost)
   بازرسی فنی مبتنی بر ریسک (Risk Based Inspection)
   مهندسی ارزش در نت
   مدیریت دانش در نت
   برون سپاری در نت
   مدیریت بهبود در نتمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات