سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات شهریور 84

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

3rd National Conference on Maintenance

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ توسط انجمن نگهداری و تعمیرات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات