سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

3rd National Conference on Maintenance

سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ تا ۲۱ شهریور ۱۳۸۴ توسط انجمن نگهداری و تعمیرات در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات