دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

2nd National Conference on Logistics & Supply Chain

دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۵ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۵ توسط انجمن لجستیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین