اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

1st National Conference on Logistics & Supply Chain

اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ توسط انجمن لجستیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین