اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

1st National Conference of Industry, Student and Sustainable Development

اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۶ تا ۱۵ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار