نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور

نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور

The first national conference of insurance industry

نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.