اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

1st National Conference on Islamic Architecture and Urbanism

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ ۲۱ اردبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۲ اردبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی